Informasjonsskriv ang vinterbrøyting av Furusjøvegen

Til andelshaverne i Furusjøvegen SA.

 

 

Orientering ang. mulig vinterbrøyting av Furusjøvegen.

Allerede i 2006 ble det nedsatt et utvalg bestående av Ivar Hanslien, Oddbjørn Haugen, Stein Ivar Lien, Magne Båtstad og Gudbrand Skjåk.  Utvalget forfattet en henvendelse til kommunen angående mulig vinterbrøyting av deler av Furusjøvegen.  Sak 06/452-8.  Henvendelsen er pr. dato ikke skriftlig besvart av kommunen.

 

Nå har imidlertid Sel kommune lagt ut kommuneplan med arealplan til høring, der Furusjøvegen og Ulvangsvegen er nevnt i forbindelse med mulig vinterbrøyting.

Høringsfrist 01.09.2014.  

 

Fra saksdokumentene er det verdt å merke seg at det fra departementets side er endret status for området vårt inn mot nasjonalparken.  Området som tidligere lå i vernesonen med strenge bestemmelser på de fleste plan, er nå åpnet for steds- og næringsutvikling, og dermed også vinterbrøyting av veiene på Mysuseter om ønskelig.

Området ligger nå i utviklingssone 3 for Rondane/Sølenkletten.

Sel formannskap har vedtatt at det kan åpnes for vinterbrøyting dersom det er alternative løsninger for skiløypene som frem til nå har fulgt Ulvangsvegen og Furusjøvegen.

Veiselskapene for både Furusjøvegen og Ulvangsvegen har lagt ned mye gratisarbeid for kommunen/løypelaget ved å utarbeide nye løypetraseer med kart, kostnadsoverslag etc. Kommunen har vedtatt endringene.  (Sak fra kommunestyret 17.02.14.) 

Dette er et arbeid som ikke ligger under veilselskapenes ansvarsområde, men er likevel gjort for å bidra til fortgang i saksbehandlingen.

 

Etter vegselskapets mening er det i arealplanen ikke godt nok presisert hvem som har råderett over Furusjøvegen og Ulvangsvegen.   Følgelig har styret i Furusjøvegen SA i samarbeid med styret i Ulvangsvegen utarbeidet et innspill til arealplanen der vi bl.a. påpeker dette. 

I følge Lov om motorisert ferdsel i utmark, er det grunneiere og bruksberettigede som har bestemmelses- og styringsretten ang. motorisert ferdsel på vegstrekningene våre, det være seg snøskuter, trakkemaskin og andre kjøretøy.

(Innspillet i sin helhet blir lagt ut på Furusjøvegens hjemmeside kort tid før høringsfristens utløp.)

 

Ut ifra den nye regionale planen for  Rondane/Sølenkletten sone 3, samt gjeldene lovverk om motorisert ferdsel i utmark, kan vegselskapene selv bestemme hvorvidt det skal åpnes for vinterbrøyting.

Styret i Furusjøvegen SA har ved flere anledninger drøftet dette.  Både positive og negative sider ved vinterbrøyting er vurdert.

Med adkomst til hytta med egen bil også vintertid, eliminerer det frakt med snøskuter for de som har vært avhengige av det. Nybygg, reparasjon og vedlikehold av hyttene kan gjøres til alle årstider.

Dessuten åpner det for at de som ikke er i stand til å ta seg frem på ski på grunn av alder, sykdom, funksjonhemning etc, også får gleden av hytta og fjellet på denne årstiden.  Samfunnet fokuserer på universell utforming, og man ser muligheten for at funksjon-hemmede/rullestolbrukere kan bruke den brøytede veien som gangvei for å komme seg ut i vinterfjellet.

Miljømessig vil forurensing fra biltrafikken bli mindre enn fra skutertrafikken. Trafikken på veien vil bli svært begrenset ettersom det bare er de som er med på å dekke kostnadene, som får kjøre.  (Se nedefor.)  Dessuten kan skuterne kjøre på vegen i stedet for i skiløypetraseen, hvilket vil medføre mindre konflikt og større sikkerhet for skigåerne.

 

Endelig ser styret i Furusjøvegen SA at vinterbrøyting vil være en stor fordel for veibanen som hver vår har fått store skader under snøsmelting/teleløsning fordi trakkemaskinen til løypelaget har påført veien en tykk issåle som bruker langt tid på å tine, og som har hindret smeltevannet i å renne av veien.  I stedet for å bruke inntektene fra bomkassen til drift og vedlikehold av veien slik det er meningen, har veiselskapet vært nødt til å bruke store deler av inntekten til reparasjoner.  Ved vinterbrøyting får man fjernet løypetraseen etter veien, dermed reduseres disse kostnadene til et minimum, og man får mer igjen til vedlikehold.

 

I Nord-Fron kommune som også ligger i utviklingssone 3, er de allerede godt i gang med gjennomføring av steds- og næringsutvikling etter den nye regionale planen.  De har bl.a. flyttet skiløypene vekk fra veiene, og har praktisert vinterbrøyting i to sesonger.  Erfaringene som er høstet på Kvams side av Furusjøen, har vist at veiene tørker opp raskere om våren, og kan dermed åpnes for sommertrafikk tidligere.

  

 Beredskap for eventuell brøyting.

Roy Frode Bjørnvolden har all vinterbrøyting langs Rondanevegen fra Otta til Mysuseter, i tillegg til mange veier i Mysuseter-området. Han har sagt seg villig til å påta seg arbeidet med brøyting/beredskap for oss i Furusjøvegen dersom det blir aktuelt.  Den enkelte hytteeier kan dessuten avtale privat med brøyter dersom det også ønskes rydding/brøyting på eget tun/parkering.

 

Bomsystemet ved eventuell brøyting.

Det vil kun være andelshavere som har løst sesongkort for vintersesong/brøyting (som da gjelder både hovedveien og evnt. tilstøtende sidevei fram til hytta) som vil få anledning til å passere bommen.  Når det gjelder prisen på sesongkortet, vil den være avhengig av antall brukere, og kan derfor ikke fastsettes nå.  Men verdt å merke seg, er at kostnadene til parkering på Mysuseter, samt skutertransport da vil falle bort.  

 

Svarskjema - vinterbrøyting av Furusjøvegen.

Dersom det er ønskelig fra andelshavere/hytteeiere om vinterbrøyting, vil vi i styret legge til rette for dette, forutsatt at interessen er stor nok til å dekke de kostnadene som vinterbrøyting vil medføre.  Vi har flere modeller på hvordan kostnadene kan dekkes, men hovedtanken er at det blir en delt løsning.  Dvs at hovedveien Furusjøvegen har en pris for helårsbrøyting, og tilstøtende sideveier/veilag dekker utgiftene i sitt område.  Hvor langt innover Furusjøvegen  det skal brøytes avgjøres ut fra interessen fra dere.

 

Styret i Furusjøvegen SA ber derfor om at flest mulig svarer på vedlagte skjema, enten dere er for eller mot vinterbrøyting.  Vi understreker at skjemaet kun er å betrakte som en forundersøkelse uten bindende virkning for hverken andelshavere eller veiselskapet. 

Først når vi kjenner ønskene kan vi gi nøyaktig kostnadsoverslag, samt detaljer om stikking av veier, parkeringsplasser etc.  Da kan vi i styret av Furusjøvegen sammen med veilagene lage en felles plan for tilrettelegging og gjennomføring av eventuell vinterbrøyting.

 

Ønskes utfyllende informasjon er det bare å ta kontakt via Furusjøvegens hjemmeside.

 

Vennlig hilsen

styret i Furusjøvegen SA