Årsmøtereferat 2015

Furusjøvegen SA

 Referat fra årsmøte

Parken Grill og Kafeteria, 24. mars 2015

 

 

Frammøtte: Av andelslagets 149 A-andelshavere, møtte 24 andelshavere. 3 av disse møtte med en fullmakt hver. Totalt antall stemmer blir derved 27.

 

Formannen innledet og ønsket velkommen.

 

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste:      Godkjent uten kommentarer.
 2. Valg av ordstyrer: Ingebreth Drange Sandbu ble enstemmig valgt.
 3. Valg av referent: Steinar Grønn ble enstemmig valgt.
 4. Valg av 2 personer til å      undertegne protokollen: Jon      Dohrn og Rolf Myrum ble valgt.
 5. Styrets årsmelding: Årsmeldingen ble opplest. Under punkt 5.11      «Vinterbrøyting/spørreundersøkelse» informerte formannen om at det      allerede i 2006 ble sendt en henvendelse til Sel kommune for å sjekke ut      muligheter for vinterbrøyting. Formannen informerte videre om manglende      avtale mellom Sel kommune og Furusjøvegen i forkant av gjeldende      reguleringsplan for området. Han informerte også om «servitutt-loven» som      sier at hvis en hytte-eier lengst inne ved en veg ønsker å brøyte vegen,      har han vegrett sommer som vinter. Det vil si at han kan brøyte uten andre      kan nekte. Jon Dohrn mente at hvis Sel kommune har gjort en      saksbehandlingsfeil, kan ikke reguleringsplanen være gyldig. Thor Turmo      spurte om det kunne være aktuelt å søke juridisk bistand. Styret ble      berømmet for måten de har håndtert saken og alt arbeidet formannen har      lagt ned. Årsmeldingen ble godkjent uten endringer.
 6. Regnskapet: Regnskapet ble referert og enstemmig godkjent uten      kommentarer..

 

 1. Fastsetting av bomavgifter for 2015: Thor Turmo ønske å høre med årsmøtet om det var stemning for å øke bomavgiftene. Det ble fra flere av de frammøtte stemning for å øke avgiftene. Etter flere forslag samlet årsmøtet seg om følgende nye bomavgifter:                                                                                       - Personbil/traktor: kr.  40,-                                                                                                                             - Lastebil/buss:       kr.  80,-                                                                                                                                  - Sesongkort:          kr. 400,-

           

 1. Forslag til vedlikeholdsarbeid 2015: Styrets      forslag ble vedtatt.  
 2. Fastsetting av styrehonorarer for 2015: Ingen endringer i forhold til honorar som ble vedtatt i 2014: Kasserer og sekretær kr. 3000,-. Leder      kr. 4000,-.
 3.  Budsjett 2015: Etter      vedtak om økning av bomavgiftene, forventes en økning av bominntektene med      kr. 45000,-. Budsjettet ble vedtatt med denne korrigeringen.
 1. Innkomne saker:

Forslag om å endre tidspunkt for årsmøte. Thor Turmo mente at flere har mulighet til å delta på årsmøtet ved å legge det til sommeren. Jon Dohrn støttet forslaget, og er redd for at utenbygdsboende følger seg «overkjørt». Ivar Hanslien ønsket seg mulighet til å ha flere å velge mellom til styret. Mathias Bergum reflekterte over at stadig flere andelshavere er utenbygdsboende. Kåre Eide syntes at det er positivt at flere får mulighet til å delta.

Leder viste til at regnskapet skal være godkjent og sendt inn til Brønnøysundregistrene innen 1. august. Det ble diskutert en del frem og tilbake rundt problematikken rundt innsending av regnskapet, og samlet seg til slutt rundt et forslag om å avvikle årsmøtet i månedskiftet juni/juli. Steinar Grønn foreslo at 2016 skulle være et forsøksår, og at den formelle vedtektsendringen utsettes til neste årsmøte.

Vedtak: Thor Turmo sitt forslag fikk 18 stemmer og ble vedtatt.

 

 1. Valg

Styret for 2015 får følgende sammensetning:

Formann:                     Ingebreth Drange Sandbu          2015                  (gjenvalg)

Styremedlemmer:         Magne Båtstad                         2015 og 2016    (gjenvalg)

Tore Jørgensen                         2015 og 2016    (ny)

Steinar Grønn                           2015                 (ikke på valg)

Arne Stampeløkken                  2015                 (ikke på valg)

            Styret vil konstituere seg selv.

                 

            Varamedlemmer:          Britt Myrum                               2015                 (ny)

Leif Magne Åndheim                 2015 og 2016    (ny)     

                     

             Revisjon:                     Kåre Eide                                 2015                 (gjenvalg)         

                                               Gudbrand Skjåk                        2015                 (gjenvalg)

 

Valgkomite                   Ida Olstad                                2015                 (ikke på valg)

Helge Arne Bekkemellem          2015 og 2016    (ny)

                                              

Årsmøtet ble hevet ca. kl. 20:30

 Rolf Myrum                                          John Dohrn

sign.                                                    sign.

                                                                                                             

                                        

 Til andelshavere i vegselskapet Furusjøvegen SA

 

 Velkommen til en ny sesong i fjellet

 

Når vårsolen varmer i husveggen, gleder vi oss alle til å kunne kjøre inn til hyttene våre igjen. Imidlertid kommer våren betydelig senere til Furusjøvegen enn nede i bygda. Det er fortsatt mye snø igjen i fjellet, og med nattefrost tar det sin tid før smeltingen kommer i gang. Men så snart forholdene tillater det, vil vegen bli brøytet og åpnet for trafikk.

 

Årsmøtet vedtok å øke bomavgiftene for kommende sesong:

            Personbil, enkelttur:           kr.   40,-

            Sesongkort                           kr. 400,-

 

Har du plastkort (sesongkort) fra før, får du faktura pr epost eller i brevs form tilsvarende sesongavgift for det antall plastkort du har. Har du to kort, men ønsker å betale sesongavgift for bare det ene, endrer du bare beløpet, men oppgi hvilket kortnummer du ønsker å bruke. Ønsker du å kjøpe plastkort (hver andelseier kan kjøpe inntil 2 kort), tar du kontakt med styrelederen (se listen nederst på siden).

 Minner også om ordningen med B-andeler. I følge vedtektene § 5 kan en tidligere andelshaver, som har overdratt sin andel til livsarving, kan søke styret om B-andel. Som B-andelshaver, har vedkommende rett til å kjøpe sesongkort. B-andelshavere skal ikke betale inn andel og har ikke stemmerett på årsmøte.

 Ønsker du informasjon om vegåpning?

Se vår egen hjemmeside på internett. Denne finner du på www.furusjovegen.com. Her vil vi fortløpende legge ut informasjon om brøyting og vegåpning.

Du kan også motta informasjon om vegåpning pr. e-post eller SMS. Send en e-post eller SMS til Steinar Grønn. E-post: steinar.gronn@bbnett.no eller SMS til 936 51928.

 

Husk å melde fra til sekretær hvis du flytter, slik at vi kan holde vårt andelsregister à jour.

 

Styret vil få ønske alle en riktig god fjellsommer!

                  

 

 

 

 

 

 

Styret i vegselskapet:

 

Styreleder:

Ingebreth   Drange Sandbu

 

415 09 656

ingebreth.sandbu@online.no

Nestformann:

Magne Båtstad

61 23 05 05

959 46 895

magnebaats@gmail.com

Sekretær:

Steinar Grønn

 

936 51 928

steinar.gronn@bbnett.no

Kasserer:

Arne Stampeløkken

61 23 19 14

930 37 005

arnestam@online.no

Styremedlem:

Tore Jørgensen

 

 

torejorgen@hotmail.com