Styremøtereferat ang kommende vinter, 07 11 2019

Styremøte i Furusjøveien SA.
Dato: 07.11.19
Tilstede: Ingebreth, Helge Arne, Leif Magne, Knut, Magne, Vebjørn og Lars.

Sak 1 a. Søknad fra løypelaget om å få preparere skiløyper på Furusjøveien vinteren 2019 – 20

Deres referanse: epost 31.10.19 ang søknad om tillatelse til sporsetting på Furusjøvegen 2019/20.

Oppklaring: Det ble for sesongen 17/18 inngått en skriftlig bruksordningsavtale mellom årsmøtet i veglaget og løypelaget med noen klausuler. Godkjent av begge parter.

For sesongen 18/19 var det ikke inngått noen skriftlige avtaler.
Styret i veiselskapet har i dag behandlet deres forespørsel om sporsetting av Furusjøvegen for sesongen 19/20.

Vedtak:

Vegstyret kan ikke imøtekomme deres forespørsel om tillatelse til sporsetting på Furusjøvegen.

Begrunnelse:
Vegstyret kan ikke på vegne av de bruksberettige frata dem deres bruksrett til vegen så lenge de ikke har fraskrevet sin bruksrett til styret. Først da kan styret på vegne av de bruksberettige gi omsøkte tillatelse.

Viser til styremøtereferatet fra 2018 der samme begrunnelse ble belyst.
Status 18.12.2018 Styremøtereferat ( nettsida: www.furusjovegen.com)

1 b. Vegstyret vil gi følgende henstilling til andelsinnehaverene i Furusjøvegen.
Styret i Furusjøvegen SA henstiller til andelshavere i veien om ikke å brøyte Furusjøvegen sesongen 2019/20 slik at det kan anlegges skiløype på veien. Grunnen er kommunens påberopelse av prosjektledelse som har ført til stopp i arbeidet/bygging av nye løyper. Framdriftsplan fra kommunen er at planen skal gjennom politisk behandling ut på vårparten 2020. Kommunen vil etter dette ikke stå for prosjektledelse/eierskap eller gjennomføring/bygging av nye løyper.

Det presiseres at dette er en henstilling og at styret ikke stilles til ansvar om noen andelshavere likevel ønsker å brøyte veien ut fra sine rettigheter.

Den eller de som ønsker å ta veien i bruk i vintersesongen må bære alle kostnadene som dette innebærer slik at det ikke påfører Furusjøvegen SA ekstra kostnader til istandsetting av vegen til våren. Denne oppfordringen gjelder kun for sesongen 2019/20.

Sak 2. Orientering ang drift/ vedlikehold
· Drift bomstasjonen, store utfordringer med diverse komponenter falt ut i perioder.
· Faceomformeren i utbommen måtte skiftes ut.
· Defekt UPS som er reservestrømsystemet ved strømbrudd, måtte skiftes ut.
· Sikring til selve inn og ut bommen, måtte byttes ut.
· Etter påkjørsel av utbommen, måtte forskyvde mikrobrytere rettes og justeres.
  Egil Stokkstad fra Polytronic AS har vært til stor hjelp både med innkjøp av deler og med      kompetanse med vedlikehold og service.

Følgende er gjort på vegen.
· Depotgrus innkjørt. 5 x 9 kubikk.
· Vegen er blitt lappet sju ganger.
· Oppfryste steiner er blitt fjernet.
· Rens av grøfter mot Koltjønn og ved Vålåsjøen.
· Skiftet og rettet stikkrenner.
Styreformann har en dialog med Ulen /Turmo om reparasjoner av vegen etter anleggstrafikken siste høst i forbindelse med hyttebygging i Elgsvika/Vålåsjøen.

Sak 3. Referat fra orienteringsmøte ang flytting av skiløyper i regi av kommunen 07.11.19

Administrasjonen i Sel kommune har laget et forslag til nye løypetraser utenom bilveiene, Ulvangsvegen/Furusjøvegen. Framdriftsplan fra kommunen er at planen skal gjennom politisk behandling ut på vårparten 2020. Kommunen vil etter dette ikke stå for prosjektledelse/eierskap eller gjennomføring/bygging av nye løyper.
Prosjektet blir gjennomført uansett resultat av rettssaken i Ulvangsvegen.
Sel kommune viser til gjeldende reguleringsplan. Reguleringsplanen er gjeldende, og kommunen vil etterfølge de som bryter den.

Sak 4. Økonomi.
Omsetting 2019, kroner 30.000, - under 2018. Totalomsetning pr dags dato 203.000,-

Sak 5. Eventuelt.
Ny hjemmeside for Furusjøveien SA. Vebjørn undersøker mer.

Referent
Lars Blekastad